สิงหาฯเงินเข้า 4 รอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ“ หรือบัตรคนจน กดเงินสดได้เช็คเลยที่นี่


กรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ“ หรือ บัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรบัตรคนจน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 โดยจะโอนเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ“ จำนวน 4 งวด ให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.54 ล้าน

โดยประชาชนที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับไทม์ไลน์วันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เงินเข้า “บัตรคนจน“ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป โดยจะมีค่าครองชีพ ดังนี้
-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดย-สารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

รอบที่ 2: วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เงิน “บัตรคนจน“ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

รอบที่ 3: วันที่ 18 สิงหาคม 2565

เงิน “บัตรคนจน“ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่
-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

รอบที่ 4: วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เงิน “บัตรคนจน“ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่
-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่กรมบักลาง โทร โทร 0-2127-7000 หรือหากต้องการคืน บัตรจนคน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด