ใกล้หมดเขต! เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเยียวยานายจ้าง 3 เดือน หัวละ 3,000 บ.


18 พ.ย. 64 กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียนแล้ว ที่ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 4 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเยียวยา อุดหนุนผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักฐาน รับสูงสุด 1.8 ล้าน หมดเขต 20 พ.ย. 64 นี้แล้ว

มาตรการเยียวยาโควิด อีกหนึ่งโครงการใหม่ กระตุ้นการจ้างงานช่วยเหลือนายจ้างหรือ ผู้ประกอบ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs หรือ เยียวยานายจ้าง ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน "นายสุชาติ ชมกลิ่น" เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่า โครงการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานSMEs รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565

โครงการนี้ มีกรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพ www.doe.go.th

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการจ้างงาน หรือเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี
- เป็นนายจ้างภาคเอกชน (ทั่วประเทศ) ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะขนากกิจการเป็น SMEs

- นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น


- กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

-นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

- นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนการจ้างงาน ช่วยเหลือเยียวยานายจ้างในธุรกิจ SMEs
1.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คนที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564

2.รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565)


3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

- หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ

- หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565)

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน

- ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่ก าหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565)

- ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5. นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ


- จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง - นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

- การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

- เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน

โฆษกรัฐบาล เตือนระวังมิจฉาชีพอ้าง “คนละครึ่งเฟส 4” ล้วงข้อมูลดูดเงิน

เปิดลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยานายจ้าง เงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงาน SMEs ที่ตามเว็บกรมการจัดหางาน คลิก ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

ใกล้หมดเขต! เปิดลงทะเบียนรับเงินส่งเสริมการจ้างงาน SMEs 4 ขั้นตอน รับสิทธิเยียวยานายจ้าง หัวละ 3,000 บ.

ใกล้หมดเขต! เปิดลงทะเบียนรับเงินส่งเสริมการจ้างงาน SMEs 4 ขั้นตอน รับสิทธิเยียวยานายจ้าง หัวละ 3,000 บ.
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

โดยแนบไฟล์รูปภาพ (jpg หรือ png ) ขนาดไม่เกิน 2 Mb

1) หนังสือมอบอํานาจ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

2) สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ

3) สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิติบุคคล)/สําเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

คลิกเข้าตรวจสอบข้อมูล เยียวยา SMEs ที่ ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานSMEs และตรวจสอบสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
4 ขั้นตอนรับสิทธิเงินอุดหนุนจ้างงานเอสเอ็มอี


ขั้นตอนที่ 1. ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิและยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 2.ตรวจสอบผลการอนุมัติสิทธิ ผลอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 (หลังลงทะเบียน 5 วันทําการ)

ขั้นตอนที่ 3.ตรวจสอบข้อมูลจํานวนลูกจ้างคนไทย และ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ งวดที่ 1 ตั้งแต่ที่ 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 4.กรณีได้รับสิทธิตรงตามเงื่อนไข และไม่ได้อยู่ในกรณีทบทวนสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน (วันที่ 30 พ.ย. 64 / 30 ธ.ค.64/ 31 ม.ค. 65)

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่เข้าเงื่อนไข มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาอุดหนุนการจ้างงาน SMEs ได้แล้ว วันนี้ - 20 พ.ย.64

อัพเดทล่าสุด