สินค้าเกษตรฮาลาลไทย ได้รับการยอมรับมาตรฐานฮาลาลใน “ยูเออี” เป็นครั้งแรก


มาแรงรอบสัปดาห์