มีผลแล้ว!ขับบนทางด่วนไม่เกิน 100 กม./ชม. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ !


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ, รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่ใช้ทางด่วนทั้งทางยกระดับและระดับดิน ดังนี้

ความเร็วบนทางด่วน “ทางยกระดับ”

รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม.

รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

กำหนดความเร็ว “ระดับดิน”
รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 110 กม./ชม.

รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะมีการปรับปรุงป้ายจราจร ให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราความเร็วใหม่ เพราะตามกำหนดความเร็วเดิมบนทางพิเศษนั้น กำหนดให้ทางด่วนในเขตเมือง ขับได้ไม่เกิน 80 กม./ชม. และทางด่วนนอกเขตเมือง ขับได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด