สธ. ประกาศเว้นผู้ถือบัตรคนจน ไม่ต้องจ่าย 30 บาท สิทธิ์รักษา “บัตรทอง”

19 สค. 61     907

สธ. ประกาศเว้นผู้ถือบัตรคนจน ไม่ต้องจ่าย 30 บาท สิทธิ์รักษา “บัตรทอง”

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้มีผู้มีรายได้น้อย รัฐมนตรีสาธารณสุข ลงนามประกาศยกเว้นให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่าย 30 บาท สิทธิ์รักษา “บัตรทอง” 

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” และเพื่อให้มีการดำเนินการตามมติ ครม.นั้น

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยให้ยกเลิกความใน (1) ข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และให้ใช้ความแทน ดังต่อไปนี้ “(1) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2537 ทั้งนี้ ให้หมายความถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย”

สธ. ประกาศเว้นผู้ถือบัตรคนจน ไม่ต้องจ่าย 30 บาท สิทธิ์รักษา “บัตรทอง”

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ต้องจ่ายค่ารักษา และยืนยันว่า การยกเว้นการจ่ายค่ารักษาตามมติ ครม.นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา เป็นการจ่ายโดยสมัครใจ โดยโรงพยาบาลคงถามเหมือนเดิมว่า จะจ่าย 30 บาท หรือไม่เท่านั้น

ที่มา            INN

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost