๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

15 พย. 60     14119

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาผู้ใช้ที่ชื่อว่า Thairoyalfamily ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพของพระราชนัดดาพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นเหลือ ๒ พระองค์ จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์ โดยได้ระบุว่าดังนี้....


พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีทั้งหมด ๑๕ ราชสกุลรวมทั้งสิ้น ๑๑๗ พระองค์ แต่ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบันเหลือ ๒ พระองค์นั้น ได้แก่…

๑. “พระองค์หญิงอินทุรัตนา” พระอิสริยยศเดิมคือ “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา” พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์ต้นราชสกุล”บริพัตร” ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับกับ ร้อยเอกสมหวัง สารสาส และหย่าในเวลาต่อมา ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๙๖ ปี และยังทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” เพียงพระองค์เดียวในขณะนี้อีกด้วย

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

พระองค์หญิงอินทุรัตนาเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และหม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ธิดาของพระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์) มีพระยศเดิมเมื่อแรกประสูติว่า “หม่อมเจ้าอินทุรัตนา บริพัตร” และมีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือหม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร และมีพระพี่น้องต่างมารดาอีก ๘ พระองค์

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอินทุรัตนา บริพัตร และหม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร มีพระยศขึ้นเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ พร้อมกัน ขณะมีพระชันษาได้ ๑๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีโสกันต์ในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ในงานโสกันต์นี้มีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา และหม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ฉัตรชัยเป็นเจ้านายรุ่นสุดท้ายที่ได้เข้าพิธีโสกันต์และเกศากันต์

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์


ทั้งนี้พระองค์หญิงอินทุรัตนานับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกและพระองค์เดียวจนปัจจุบันที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์และยังทรงพระชนม์อยู่ ปัจจุบัน มีพระชันษา ๙๕ ปี และเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าพระองค์หญิงอินทุรัตนา เพื่อทูลเชิญให้เสด็จร่วมงานวันบริพัตร ในฐานะพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

๒. “ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต”(ขวา) หรือ “ท่านหญิงปีนัง” พระอิสริยยศเดิม “หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย” พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์ต้นราชสกุล”วุฒิชัย” ประสูติแต่หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับ คุณวิรัช ณ สงขลา และอีกครั้งกับคุณอี. มอแกน กิลเบอร์ต ปัจจุบันทรงเจริญชันษา ๘๓ ปี มีเรื่องเล่าว่ากันว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ทรงเป็นพระราชนัดดาในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ที่มีพระสิริโฉมที่สุด หากแต่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เคยตรัสไว้ว่า “ไม่จริงหรอก คนที่พูดคงไม่เคยเห็นท่านหญิงนังน่ะซิ”

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงปีนัง หรือ ท่านหญิงนัง พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กับหม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชะตารุ่ง) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย (ในปัจจุบัน) ในช่วงเวลาที่พระบิดาได้แปรที่ประทับจากกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่เกาะปีนังภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ประมาณ ๒ ปี

๒ พระราชนัดดาของ “ร.๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต ทรงวาดรูปและเขียนหนังสือเป็นอาชีพ และมีงานอดิเรกคือ ทำสวน ตกแต่งบ้าน และออกแบบผ้าปักไหมและปักบนผ้าใบสำหรับแขวนกำแพง ท่านหญิงฯ เป็นยังผู้ประพันธ์หนังสือโดยใช้นามปากกาว่า “วุฒิเฉลิม” ได้ประพันธ์หนังสือ “ลายน้ำทอง” เขียนในรูปนวนิยาย จากความทรงจำ เป็นเรื่องของชีวิตตอนปลายของพ่อ และเหตุการณ์ที่ประทับใจลูก ตั้งแต่จำความได้จนสิ้นพ่อไป เป็นหนังสือได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

ืที่มา               www.yousharerenews.info 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost