เอาจริงแล้วใครยังไม่จ่าย!?!“กยศ.”ประเดิมหักบัญชีเงินเดือนจ่ายหนี้ล็อตแรก...เปิดชื่อคิวต่อไป?? รีบเข้ามาดู-ใครอยู่กลุ่มไหน???

15 มิย. 60     2463

 เอาจริงแล้วใครยังไม่จ่าย!?!“กยศ.”ประเดิมหักบัญชีเงินเดือนจ่ายหนี้ล็อตแรก...เปิดชื่อคิวต่อไป?? รีบเข้ามาดู-ใครอยู่กลุ่มไหน???

จากกรณีพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยในมาตรา 51 ระบุว่า ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หัก และไม่ได้นำส่ง หรือนำส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหัก และนำส่งเกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นำส่ง หรือตามจำนวนที่ยังขาดไปแล้วแต่กรณีนั้น

       ล่าสุดนายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ กยศ. ที่มีอยู่ 4.8 ล้านคน โดยจะประสานไปยังหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน เพื่อทำเรื่องหักบัญชีเงินเดือนของลูกจ้างนำเงินส่งคืนกองทุนกยศ. ทั้งนี้จะเริ่มหักรายได้ลูกหนี้ กยศ. ที่เป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจก่อน ซึ่งมีข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ.และค้างชำระหนี้ ทั้งสิ้น 2 แสนราย มูลหนี้ 8 หมื่นล้านบาท จากนั้นจึงจะประสานไปยังบริษัทเอกชนเพื่อหักรายได้ของลูกจ้าง โดยเชื่อว่าจะช่วยลดยอดหนี้ค้างชำระที่มีอยู่ร้อยละ53 ของจำนวนลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด 1.9 ล้านราย มูลหนี้ 6.2 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อรวบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เข้าด้วยกัน โดยกฎหมายฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ซึ่งทางนายจ้าง สามารถหักเงินจากรายได้ของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ในกองทุน กยศ.เช่นเดียวกับการหักภาษีของกรมสรรพากรในแต่ละเดือน สำหรับปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ปัจจุบันมีมากถึง 6 หมื่นล้านบาท ทำให้ กยศ.ได้ประสานข้อมูลกับนายจ้างในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเพื่อขอหักเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้


ที่มา            www.tnews.co.th 

เป็นเพื่อน Line กับเรา