ข่าวล่าสุด! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

22 กพ. 55     1273

การเลือกตั้งปี 2554 ที่ผ่านมา หนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยรณรงค์หาเสียง และได้รับเสียงขานรับมาก คือ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงาน และสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาท และสร้างภาวะผู้นำสตรี การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริม และการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการแก่สตรี ผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย สตรี และองค์กรที่จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มี 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ สตรีผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ หรือ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิ หรือ สมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล หรือ จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่ได้ดำเนินงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิดชอบเสียสละ หรือ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมเกี่ยวกับการทำงาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาการช่วยเหลือ หรือ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรี.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ภายหลังการประชุม ครม.สัญจรที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.อุดรธานี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังหอประชุม มรภ.อุดรธานี เพื่อพบปะตัวแทนสตรีจำนวนนับพันที่มารอรับฟังชี้แจงแนวทาง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินการที่ จ.อุดรธานีเป็นแห่งแรก โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวชี้แจงแนวทางกองทุนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ใจความตอนหนึ่งว่า จำนวนสตรีมีมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด รายได้สตรีกว่าร้อยละ 70-90 จะนำมาใช้ในครอบครัว ดังนั้น หากทำให้รายได้สตรีมากขึ้นก็จะนำมาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น และเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เขากล่าวว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ตนยืนยันว่าเป็นเพศที่อดทน และเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วไม่เคยถอย

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ตนเป็นสตรีย่อมรู้ความต้องการของสตรีว่าต้องการได้รับความเท่าเทียมและการ ยอมรับในสังคม ความมุ่งหมายของกองทุนนี้ คือต้องการบูรณาการองค์กรเกี่ยวกับสตรีทั้งหมดให้มาทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 1.เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย 2.เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสตรีโดยเฉพาะสตรีที่ ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศ 3.เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสนับสนนุกิจกรรมและรณรงค์ให้เข้าใจสตรีในทุกๆ มิติ และ 4.เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการอื่นที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาบทบาทสตรี

ทั้งนี้ ภายหลังมีการเลือกตัวแทนสตรีระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เข้าไปแต่งตั้งเป็นกรรมการระดับชาติ ก็จะเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณลงไปโดยเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท โดยเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ 3 มิติ 1.สตรีที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 2.สตรีที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ และ 3.สตรีที่อยากให้ขึ้นมาเป็นผู้นำทางสังคม

เป็นเพื่อน Line กับเรา